Judiska identiteter och deras gränser i dagens Finland

Kontakt: minhag@abo.fi

Det mångvetenskapliga projektet undersöker hur judar i dagens Finland beskriver sin identitet med utgångspunkt i olika uppfattningar om gränser – historiska, lingvistiska, symboliska och praktiska. De här mönstren jämförs med erfarenheter från det övriga Norden för att skapa nya utgångspunkter för forskningen kring religiösa minoriteters identitet. Teoretiskt knyter projektet an till forskningen kring vardagsreligion (vernacular religion) och till forskning kring identitet och förändring inom hela den judiska världen.

Målet är att utforska och beskriva dagens finländska judendom ur ett vardagsperspektiv, i ljuset av de utmaningar som dagens snabbt föränderliga religiösa landskapet för med sig. Projektet strävar också efter att skapa nya möjligheter för jämförande judaistik i Norden och att visa hur erfarenheterna från Finland utmanar och bidrar till utvecklingen av hela det internationella forskningsfältet. Projektet, som inletts år 2018, består av fyra tätt sammanlänkade fallstudier och bygger på såväl historiskt arkivmaterial som kvantitativa enkäter och etnografiska djupintervjuer.

Forskargruppen samarbetar med ett brett nordiskt nätverk som omfattar bl.a. Forum för judiska studier, Uppsala universitet, Senter for studier av Holocaust och livssynsminoriteter, Oslo, och Centre for the Study of Jewish Thought in Modern Culture, Köpenhamns universitet.

Minhags publikationer finns här. Projektets presentation med publikationer i AboCris finns här.

Docent Ruth Illman, projektledare

Ruth Illman fungerar som projektledare för forskningsprojektet. Hon arbetar med en fallstudie benämnd ”Creating and crossing boundaries of being and doing Jewish in Finland” som fokuserar på de övergripande teoretiska och metodologiska perspektiv som projektet utvecklar, med specifikt fokus på interreligiösa dimensioner och nordisk komparation. Illman är föreståndare för Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning som verkar i anslutning till Åbo Akademi. För mera information om forskning och publikationer, se: https://www.donnerinstitute.fi/ruth-illmans-forskning/

Docent Simo Muir, vice-projektledare

Simo Muir fungerar som vice-projektledare för forskningsprojektet. Tillsammans med Riikka Tuori arbetar han med en fallstudie benämnd ”Minhag Finland” som utforskar de liturgiska praktikerna i dagens Finland och hur de formats genom historien i mötet mellan olika judiska traditioner, kulturer, sedvänjor och det finländska samhället.

Muirs forskningsintressen rör den judiska minoriteten i Finland, framförallt dess kultur, historia och språk. Speciellt intresserar han sig för hur de kulturella, politiska och religiösa kopplingarna till östeuropeisk judendom har format de judiska gemenskaperna i Finland. För tillfället forskar han i frågor om liturgins framväxt och rabbinsk auktoritet i Finland, baserat bl.a. på nätverksanalys och etnografisk forskning. Han har tidigare arbetat bl.a. vid Helsingfors universitet, University of Leeds och University College London.

FM Mercédesz Czimbalmos

Mercédesz Czimbalmos är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Inom projektet arbetar hon med en fallstudie som knyter an till temat för hennes doktorsavhandlingsprojekt: ”Intermarriage and conversion” som granskar mångreligiösa äktenskap inom det judiska samfundet i Finland. Projektet analyserar äktenskapspraktikerna och deras förändring dels i historisk belysning, genom arkivforskning, och dels i den samtida diskussionen och praktiken genom etnografiska forskningsmetoder.

Czimbalmos har en bakgrund inom judaistik, religionsvetenskap, kulturvetenskap och studier inom japansk kultur. Hennes forskningsintressen omfattar samtida judendom samt interkulturella och interreligiösa möten.

FD Dóra Pataricza

Dóra Pataricza arbetar inom forskningsprojektet med en fallstudie benämnd ”Foodways”. Hennes projekt är inriktat framförallt på hur gränser dras upp och överskrids i de judisk- finländska köken, vars kulinariska traditioner formats av influenser från olika tider, kulturer, geografiska regioner och traditioner. Pataricza intresserar sig speciellt för de religiösa, emotionella, etiska och praktiska aspekter som aktualiseras i anslutning till mat och mattraditioner, både till vardags och till fest.

Projektet utforskar dels arkivkällor för att skapa en bild av vilka kulinariska traditioner de tidiga judiska familjerna i Finland förde med sig, hur de förhöll sig till och tillämpade kosherreglerna med mera. Dels utförs också etnografisk forskning för att skapa en bild av hur dessa judiska matvanor formas och förändras i dagens judiska Finland som präglas av mångfald på alla plan. Pataricza är doktor i klassisk filologi från universitet i Debrecen, Ungern, och har tidigare arbetat vid bl.a. Helsingfors universitet.

FD Riikka Tuori

Inom forskningsprojektet ansvarar Riikka Tuori tillsammans med Simo Muir för delstudien ”Minhag Finland” som undersöker hur en distinkt finländsk liturgi utformats genom åren, i dialog med den specifika kontext som format den judiska vardagen i Finland.

Riikka Tuori är universitetslektor i Mellanösternstudier vid Helsingfors universitet där hon undervisar i bl.a. modern hebreiska, judendom och judisk historia. Hennes forskningsintressen rör framförallt den karaitiska judiska minoritetsgruppen, judisk liturgi och litterära traditioner. Hon är expert på judendomens tidiga och medeltida skriftliga källor. För mera information, se: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/rtuori