Om oss

Inez och Julius Polin-institutet är en arena för högklassig, relevant och internationellt intressant teologisk forskningsmiljö vid Åbo Akademi. Vi strävar efter att vara lokalt förankrade men med tydlig nordisk och internationell inriktning.

Att vi är lokalt förankrade innebär att vi är verksamma inom Åbo Akademis strategiska ramar, vilket bl.a. innebär att vi utgör en öppen svenskspråkig miljö för forskning och studier av hög kvalitet. Det innebär också att vi skapar och upprätthåller en forskningsmiljö rent fysiskt vid Åbo Akademi. Även om forskningen alltid är internationell och prövas mot internationella normer och standarder vill vi värna om en forskningsmiljö där forskare från olika teologiska ämnen och inriktningar kan utvecklas i nära samverkan med varandra.

Att verka inom Åbo Akademis strategiska ramar innebär vidare att vi medvetet understöder teologisk forskning som är innovativ, nydanande, gränsöverskridande och gärna tvär- eller mångvetenskaplig utifrån den teologiska forskningens förutsättningar. Vår vision är att genom samarbeta och växelverkan bidra till utveckling av en högklassig och internationellt respekterad forskning.

Inez och Julius Polin-institutets verksamhet byggs på tidsbegränsade och därmed rörliga element. Institutet kan stödja teologiska forskningsprojekt och nätverk som engagerar forskare och forskningsmiljöer både vid Åbo Akademi och vid andra universitet – nationella eller internationella – men projekten ska alltid ha sin bas inom teologin vid Åbo Akademi. Institutet kan också utlysa postdoktorala och seniora tidsbundna befattningar på samma villkor. Utlysningarna är öppna för såväl nationella som internationella forskare, men alltid knutna till den lokala verksamhetsmiljön.

Strategin för Polin-institutet finns här.

Är du intresserad av teologi och religion med fokus på forskning och studier vid Åbo Akademi? Kom med på den gemensamma e-postlistan som är öppen för alla intresserade. Skriv till polinkoordinator@abo.fi och be att din e-postadress läggs med på listan.


Mika Vähäkangas, TD,
Forskningschef

Tfn 02 2154224, 050 4733523
mika.vahakangas@abo.fi

Jag är ursprungligen systematisk teolog med fokus på afrikansk kristen teologi. Vid sidan av mina studier i teologi har jag även studerat Afrika-forskning. Genom den har empiri och fältarbete kommit med i bilden. Under åren har jag även behandlat frågor kring missionsteologi, ekumenik särskilt i majoritetsvärlden (före detta tredje världen) och förhållanden mellan kristen tro och kulturer eller politik. Nu arbetar jag med frågor kring kimbanguistisk teologi (kimbanguister är ca 20 miljoner till antalet och denna kyrka som härstammar från Kongo sparkades ut från Kyrkornas Världsråd år 2021) och jag kommer att börja arbeta med frågor kring kristen identitet i Finland. Tidigare har jag arbetat bl.a. som lektor i systematisk teologi på Makumira campus vid Tumaini universitet i Tanzania och som professor i missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds universitet. Mina senaste böcker är Context, Plurality, and Truth: Theology in World Christianities (monografi, ), Faith in African Lived Christianity: Bridging Anthropological and Theological Perspectives (samredation med Karen Lauterbach) och Contextual Theology: Skills and Practices of Liberating Faith (samredation med Sigurd Bergmann).

Mika Vähäkangass publikationer →

Laura Wickström, FM, PM,
Koordinator för Polin-institutet

Tfn 02 215 3578, 050 440 8578
polinkoordinator@abo.fi

Min forskning handlar om sambandet mellan islam och ekologi. Syftet är att presentera islamska ekologiperspektiv, deras utbredning och verksamhetsområden samt centrala aktörer. Jag har bland annat intresserat mig för hur ekoteologin har utvecklats inom islam och hur samhällssystemet påverkar miljövänligt utövande. Det teoretiska perspektivet är främst religionssociologiskt med speciell hänsyn till rättsutveckling, urbanisering och global förändring. Fyra centrala teman i avhandlingen är transnationalism, sociala rörelser (social movements), ekologi och religion samt religiöst och sekulärt. Materialet består i huvudsak av litteraturstudier och fältforskning, som jag främst samlat in i Turkiet och Libanon. I Turkiet koncentrerade jag mig på att intervjua representanter från medborgarsamhället och från det regerande politiska partiet samt religiösa ledare. I Libanon arbetade jag 2015-2016 som forsknings-koordinator för Finlands Mellanösterninstitut (FIME).

Laura Wickströms publikationer →

2018–2021:

Anni Maria Laato, TD, FM,
Docent, Föreståndare 2018-2021

anni.laato@abo.fi

Som Polin-institutets föreståndare 2018-2021 ledde, utvecklade och övervakade jag institutets dagliga verksamhet i enlighet med direktionens riktlinjer. Som föreståndaren informerarde jag om institutets verksamhet.

Mina viktigaste forskningsintressen kan delas i två grupper: den tidiga kyrkans teologi och liv från olika synvinklar samt modern religionsteologi och ekumenik. Min doktorsavhandling Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sionhandlade om förhållandet mellan judar och kristna i en latinsk text från 200-talets Afrika. Därefter har jag fortsatt med att forska i samma tematik i texter från antiken till nutid, ända till modern religionsteologi. Andra teman som jag har publicerat om är bl.a. den tidiga kyrkans kvinnor och deras teologi, bibeltolkning i den tidiga kyrkan, diakonens ämbete samt läran om kyrkan både i patristisk tid och i modern ekumenisk diskussion. Jag är med i nätverken UNIPAR (Between Universalism and Particularism: The Reception of Abraham and Jacob Stories in Jewish and Christian Writings), och SRB (Studies in the Reception History of the Bible).

Anni Maria Laatos publikationer →

Mikael Lindfelt, professor,
Direktionens ordförande 2018-2021

mikael.lindfelt@abo.fi

Professor Mikael Lindfelt var Polin-direktionens ordförande 2018-2021. Han ledde planerings- och utvecklingsarbetet som gjordes vid Polin-institutet. I det arbetet ingick även verksamhets- och budgetplanering samt ansvar för verksamheten och dess akademiska kvalitet.

Min egen forskningsprofil har sin tyngdpunkt i forskning inom teologisk etik, religionsfilosofi och teologisk livsåskådningsforskning. Främst har jag personligen intresserat mig för teologisk och etisk/livsåskådningsmässig belysning av nutidsfrågor. Teman som jag särskilt fokuserat på är idrott (i spänningsfältet mellan teologi, etik, filosofi och religionsförståelse), relations-, sexualitets- och äktenskapsteologiska frågor, men också teman som yrkesetik, forskningsetik, sekularisering och kommunikativ etik.

Mikael Lindfelts publikationer →