Om oss

Inez och Julius Polin -institutet är en arena för högklassig, relevant och internationellt intressant teologisk forskningsmiljö vid Åbo Akademi. Vi strävar efter att vara lokalt förankrade men med tydlig nordisk och internationell inriktning.

Att vi är lokalt förankrade innebär att vi är verksamma inom Åbo Akademis strategiska ramar, vilket bl.a. innebär att vi utgör en öppen svenskspråkig miljö för forskning och studier av hög kvalitet. Det innebär också att vi skapar och upprätthåller en forskningsmiljö rent fysiskt vid Åbo Akademi. Även om forskningen alltid är internationell och prövas mot internationella normer och standarder vill vi värna om en forskningsmiljö där forskare från olika teologiska ämnen och inriktningar kan utvecklas i nära samverkan med varandra.

Att verka inom Åbo Akademis strategiska ramar innebär vidare att vi medvetet understöder teologisk forskning som är innovativ, nydanande, gränsöverskridande och gärna tvär- eller mångvetenskaplig utifrån den teologiska forskningens förutsättningar. Vår vision är att genom samarbeta och växelverkan bidra till utveckling av en högklassig och internationellt respekterad forskning.

Inez och Julius Polin-institutets verksamhet byggs på tidsbegränsade och därmed rörliga element. Institutet kan stödja teologiska forskningsprojekt och nätverk som engagerar forskare och forskningsmiljöer både vid Åbo Akademi och vid andra universitet – nationella eller internationella – men projekten ska alltid ha sin bas inom teologin vid Åbo Akademi. Institutet kan också utlysa postdoktorala och seniora tidsbundna befattningar på samma villkor. Utlysningarna är öppna för såväl nationella som internationella forskare, men alltid knutna till den lokala verksamhetsmiljön.

Anni Maria Laato, TD, FM, Docent

Föreståndare

anni.laato@abo.fi

Polin-institutets föreståndare leder, utvecklar och övervakar institutets dagliga verksamhet i enlighet med direktionens riktlinjer. Föreståndaren informerar om institutets verksamhet.

Mina viktigaste forskningsintressen kan delas i två grupper:  den tidiga kyrkans teologi och liv från olika synvinklar samt modern religionsteologi och ekumenik. Min doktorsavhandling Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sionhandlade om förhållandet mellan judar och kristna i en latinsk text från 200-talets Afrika. Därefter har jag fortsatt med att forska i samma tematik i texter från antiken till nutid, ända till modern religionsteologi. Andra teman som jag har publicerat om är bl.a. den tidiga kyrkans kvinnor och deras teologi, bibeltolkning i den tidiga kyrkan, diakonens ämbete samt läran om kyrkan både i patristisk tid och i modern ekumenisk diskussion. Jag är med i nätverken UNIPAR (Between Universalism and Particularism: The Reception of Abraham and Jacob Stories in Jewish and Christian Writings), och SRB (Studies in the Reception History of the Bible).

Anni Maria Laatos publikationer →

Mikael Lindfelt, professor,

Direktionens ordförande

mikael.lindfelt@abo.fi

Direktionens ordförande är professor Mikael Lindfelt. Han leder planerings- och utvecklingsarbetet som görs vid Polin-institutet. I det arbetet ingår även verksamhets- och budgetplanering samt ansvar för verksamheten och dess akademiska kvalitet.

Min egen forskningsprofil har sin tyngdpunkt i forskning inom teologisk etik, religionsfilosofi och teologisk livsåskådningsforskning. Främst har jag personligen intresserat mig för teologisk och etisk/livsåskådningsmässig belysning av nutidsfrågor. Teman som jag särskilt fokuserat på är idrott (i spänningsfältet mellan teologi, etik, filosofi och religionsförståelse), relations-, sexualitets- och äktenskapsteologiska frågor, men också teman som yrkesetik, forskningsetik, sekularisering och kommunikativ etik.

Mikael Lindfelts publikationer →