Inez & Julius Polin

Julius Bernhard Alexander Polin föddes år 1869 i Grusino i Ryssland, där hans far, kapten Carl Julius Polin, var stationerad. Han blev tidigt föräldralös, men fick möjlighet att studera. Han blev student från Svenska reallyceum Helsingfors och studerade därefter juridik vid Helsingfors universitet. Han företog studieresor till olika länder i Europa och även till USA.

Efter sina studier tjänstgjorde han under kortare tider vid Ab Tornator, Kaukas och Finska Ångfartygs Ab. År 1908 blev han anställd som kontorschef vid Kymmene Ab och inom detta företag kom han att tjänstgöra på olika poster i drygt tre decennier. Han utnämndes slutligen till direktör med bolagets sociala och kulturella verksamhet som sitt ansvarsområde. Här kom hans starka intresse kultur och socialt arbete till uttryck på många olika sätt. Företaget hade under hans tid egna skolor samt en sjuk- begravningshjälps- och pensionskassa för sina anställda. Vid sidan av sitt förvärvsarbete var Julius Polin styrelsemedlem i en lång rad finlandssvenska organisationer och företag. Han var bland annat medlem av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation. I en minnesruna efter hans död konstateras att det som var kännetecknande för honom var hans ”vördnad mot förfädrens minne, en stark känsla av förpliktelse att verka för land och folk, en absolut rättskaffenhet och en i dessa dagar allt sällsyntare ridderlighet”. Han gjorde sig känd för att ha ett fenomenalt minne, något som bl.a. tog sig uttryck i att han hade lärt sig en lång rad bevingade uttryck utantill. Enligt uppgift skall han ha kunnat drygt 3000 dylika uttryck, vilka han gärna citerade i olika sammanhang.

Julius Polin var gift med Inez, född Blomberg (1885-1966). I likhet med sin man var hon en varm vän av finlandssvensk kultur och arbetade i likhet med honom för dess främjande på många olika områden.

Julius Polin var en skicklig affärsman som skapade sig stora tillgångar via aktier och fastigheter. När han dog år 1960 efterlämnade han en stor förmögenhet. Merparten av tillgångarna var placerade i en moderfond, med namnet ”Inez och Julius Polins fond”, vilken förvaltades av Samfundet Folkhälsan och vars uppgift var att utdela understöd till tre oberoende dotterfonder. En av dessa dotterfonder var ”Julius Polins förfäders Minnesfond”, vars förvaltning handhades av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Redan år 1930 upprättade Julius och Inez Polin ett gåvobrev rörande ovannämnda moderfond. I ett brev till Stiftelsens för Åbo Akademi delegation år 1935 meddelade Julius Polin att en del av avkastningen från denna fond skulle tillfalla dotterfonden ”Julius Polins förfäders minne”. Sistnämnda fond var stiftad till minne av tre av Julius Polins förfäder, som alla var präster och som hade fått sin utbildning vid Kungliga Akademin i Åbo. Enligt gåvobrevet skulle årsavkastningen eller lämplig befunnen del därav ”användas till understöd åt svenska teologiestuderande i Finland”. Följande år, dvs. år 1936, gjorde Julius Polin – efter att ha överlagt med Åbo Akademis dåvarande rektor Otto Andersson – ett tillägg angående fonden ”Julius Polins förfäders minne”. Tillägget lydde enligt följande: ”Därest vid den tidpunkt, då avkastningen av nämnda fond blir disponibel, teologiska fakultetens behov av stipendieunderstöd för svenska teologiestuderande på annat sätt blivit fyllt, berättigas fakulteten att använda medlen eller del därav för upprätthållande och utvecklande av fakultetens verksamhet”. Detta uttalade syftemål fungerar som ledstjärna för Polin-institutets verksamhet.