Forskningsverksamhet vid Institutet finansieras på två olika sätt.

 

Enskilda doktorander som är eller kan tänka sig att vara knutna till teologi vid Åbo Akademi kan ansöka om doktorandstipendier. Julius Polins förfäders minnesfond utlyser årligen kortare eller längre stipendier i anslutning till Åbo Akademis doktorandutlysning i september varje år. Ansökningstiderna och närmare information finns här. Ansökningsrundan hösten 2020 har avslutats måndagen den 21 september 2020 kl. 23.59.

Julius Polins förfäders minnesfond längre doktorandstipendier är fyra-åriga stipendier, och för tillfället är alla tre stipendier besatta. Samma minnesfond utlyser också 3-12 månaders stipendier, och dessa utlyses varje höst (se ovan).

Ansökningarna bedöms av såväl interna som externa experter. Polin-institutets direktion gör en rekommendation utifrån inkomna sakkunnigutlåtanden, och stipendierna beviljas av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse.

Vid Polin-institutet finansieras även postdoktorala forskarbefattningar och forskningsprojekt. För närvarande finns tre forskardoktorsbefattningar vid institutet.

Forskningsprojekt som leds av seniora forskare (minst docentnivå) som är anknutna till teologi vid Åbo Akademi kan anhålla om finansiering vid Polin-institutet, givet att de evaluerats tillräckligt högt att extern projektevaluering (Finlands Akademi, Vetenskapsrådet eller liknande). Polin-institutets direktion kan göra en rekommendation att sådana projekt bör finansieras, men beslut om faktisk finansiering fattas av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse. För tillfället finansieras tre forskningsprojekt vid Polin-institutet.