Post doc-forskare


Jakob Dahlbacka, TD,
Projektforskare i kyrkohistoria


I min forskning intresserar jag mig främst för frågor rörande religiöst historiebruk, kulturellt/kollektivt minne samt minnets spatialitet och materialitet. För tillfället tar sig detta uttryck i forskning kring kyrkobyggnaders minnes- och meningsskapande funktion. Jag intresserar mig också för väckelseforskning ur ett kombinerat kyrkohistoriskt och samtidshistoriskt perspektiv. Härvidlag står det så kallade österbottniska bibelbältet och dess karakteristika i fokus.

Jakob Dahlbackas publikationer →

Oskari Juurikkala, TD, ED, JD,
Postdokforskare i systematisk teologi


I min forskning kombinerar jag patristik och historisk teologi med nutida frågor i systematisk teologi. Jag disputerade i september 2019 i Rom med avhandlingen The Patristic and Medieval Metaphor of the Book of Nature. Jag arbetar nu med dess publicering och skriver en ny bok med titeln God’s Two Books i samarbete med min tidigare handledare Giuseppe Tanzella-Nitti. Förutom uppenbarelseteologi och allmän dogmatik är jag intresserad av grundläggande frågor gällande kristen etik. En annan dimension av min postdokforskning är idén om den naturliga lagen hos kyrkofäderna.

Oskari Juurikkalas publikationer →

Carl Johan Berglund, TD,
Postdokforskare i exegetik


Jag disputerade 2019 på en avhandling om Herakleons kommentar till Johannesevangeliet från 100-talet, som nu har givits ut som monografi på Mohr Siebecks förlag. Sedan dess har min forskning kretsat dels kring genrefrågor i tidig kristen litteratur, särskilt hur evangeliernas genretillhörighet ter sig i relation till samtida litteratur, dels kring de många apokryfa berättelser om lärjungarna som cirkulerade från 100-talet och framåt. I mitt postdoc-projekt vid Åbo Akademi söker jag kombinera dessa två intressen genom att undersöka hur idealbilden av kristet lärjungaskap utvecklat sig inom genren tidigkristna apostlaberättelser.

Carl Johan Berglunds publikationer →

Tidigare forskare:

Marie Rosenius, TD,
Postdokforskare i praktisk teologi


Jag disputerade december 2015 vid Umeå universitet med avhandlingen Svenska kyrkan samma kyrka?: Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är ecklesiologi och liturgi samt teori- och metodfrågor relaterade till dessa båda fält. I nuvarande forskningsprojekt behandlas olika sätt att förstå delaktighet i gudstjänsten med en teoriarsenal hämtad från pedagogik, ecklesiologi och liturgisk teologi. Ett fokus i projektet är den moderna liturgiska rörelsen i västkyrkan som karaktäriserats av en ambition att främja lekfolkets delaktighet i gudstjänsten men samtidigt löpt parallellt med samhällsförändringar som modernisering, demokratisering och individualisering vilket påverkat sättet att ansluta sig till denna liturgiska vision. Ett syfte med projektet är att diskutera och problematisera implicita lärandeteorier och ecklesiologier i olika typer av forskning och delaktighetsstrategier och deras tänkbara konsekvenser för barn, liturgi och kyrka.

Marie Roseniuss publikationer →

Lotta Valve, TD,
Postdokforskare i gammaltestamentlig exegetik


Mina forskningsintressen rör sig kring de profetiska texterna i Gamla testamentet i allmänhet, och receptionshistorien av Jesajas och Malakis böcker i synnerhet. Ett annat område som jag intresserar mig för är de läsningsstrategier som antikens människor tillämpade på texter, och där särskilt tolkningen av gammaltestamentliga texter i Nya testamentet. I mitt projekt finansierat av Polin-institutet undersöker jag den exegetiska bakgrunden till uppkomsten av idén om en profetisk messiasgestalt i Andra templets judendom.

Lotta Valves publikationer →