Polin-chefens julhälsning 2023

I julevangeliet enligt Johannes står det: ”Ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”.

Precis när året var på väg mot det djupaste vintermörkret fick vi beskedet om att den tidigare presidenten, diplomaten och Nobels fredspristagaren Martti Ahtisaari hade gått bort. Under hela sin karriär arbetade han outtröttligt för fred bland annat i Namibia, Balkan, Nordirland och Banda Aceh. Även om han blev ett helgon för en sekulär stat, hämtade han sin motivation och styrka åtminstone delvis från sin religiösa övertygelse.

Likaså ligger den akademiska teologin mitt emellan den sekulära akademiska världen och de olika religiösa och ideologiska övertygelser som många forskare har. Samhället som finansierar en stor del av forskningen förväntar sig ”impact” av all forskning. När väldigt få teologiska studier, om några alls, ger patent eller innovationer som leder till nya kommersiella produkter, är det svårt att peka på direkta konsekvenser av vår forskning.

Vi gör inte bara forskning, utan forskning gör oss. Vad vi väljer att forska om och hur vi forskar, gör oss till vem vi är, ofta inte bara som professionella utan också som personer. Är forskning för mig bara ett sätt att ha en fantastisk karriär som gör mig till en kugge i ett hjul på ett enormt maskineri eller är det ett sätt att växa som människa? Även om vi alla behöver mat på bordet och det är vackert att växa som människor, är det svårt att se hur egoistisk forskning kan vara värd att finansieras av samhället.

Vad vi forskar om och hur vi forskar, är alltid ett etiskt beslut. Vem förtjänar att synas och höras? Vems intressen gynnas av mitt arbete? Våra val återspeglas i akademin, i utbildningen för kommande generationer, och därför ska resultatet av vår forskning inte underskattas. Även om teologer inte uppfinner nya produkter, deltar vi i skapandet av de berättelser som ger mening åt människors liv, både som individer och som nationer. Deltar vi i skapandet av berättelser som främjar krig och hat eller i berättelser som bekräftar livet? Pryder vårt arbete de mäktigas härlighet eller ger det hopp och röst åt de förtryckta?

Julevangeliet är en berättelse om hur ett litet och svagt spädbarn kastar en stråle av hopp i ett mörker av våld och förtryck. På samma sätt kan vi i Ahtisaaris livsberättelse se hur en flyktingpojke växer till en stor fredsförhandlare. Som teologer kan vi ofta känna oss marginella i det akademiska spelet. Marginaler kan dock bli gränslandskap för nya kreativa vyer. Låt oss begrunda julens budskap och därifrån hämta uppmuntran och inspirationen till vår kallelse som forskare.

 

The Director’s Christmas Greeting

In the Christmas Gospel according to John we can read: ”In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it”.

Just as the year was heading towards the deepest winter darkness, we got the news of death of the former president, diplomat, and Nobel Peace Prize laureate Martti Ahtisaari. Throughout his career, he worked tirelessly for peace in Namibia, the Balkans, North Ireland, and Banda Aceh, among others. Even if he became a saint of a secular state, his motivation and strength drew at least partly from his religious conviction.

Likewise, academic theology is located in between the secular academia and the different religious and ideological convictions that many researchers have. The society which funds a large part of research expects “impact” from all research. When very few theological studies, if any, produce patents or innovations leading to new commercial products, it is difficult to point to direct consequences of our research.

We do not only do research, but research does us. What we choose to research, and how, makes us who we are, often not only as professionals but also as persons. Is research for me just a means for a stellar career making me a cog in a wheel of a huge machinery or is it a way of personal growth? While we all need food on the table and it is beautiful to grow as a person, it is hard to see how egoist research could be worth being funded by the society.

What we research, and how, is always an ethical decision. Who deserves to be seen and heard? Whose interests does my work serve? Our choices are reflected in the academia, in the education of the next generations, and therefore, the outcome of our research should not be underestimated. While theologians do not invent new products, we participate in the creation of those narratives which give meaning to peoples’ lives both as individuals and as nations. Do we participate in the creation of stories which foster war and hatred or those which affirm life? Does our work adorn the glory of the mighty people or give hope and voice to the downtrodden?

The Christmas Gospel is a narrative of how a weak and small infant throws a ray of hope in the darkness of violence and oppression. Likewise, in the life story of Ahtisaari, we can see how a refugee boy grows into a major peace negotiator. As theologians, we may often feel marginal in the academic games. However, margins can become borderscapes of creative new vistas. Let us consider the message of Christmas as one of encouragement and invitation to meditate our calling as researchers.

Mika Vähäkangas