Forskarens vardagReflektioner

Mellanrummet – ett rum där lärande sker

By oktober 16, 2020 No Comments

 

Mellanrummet – ett rum där lärande sker

Mellan mitt och professor Bernice Sundkvists arbetsrum på praktisk teologi-vinden i Theologicum finns ett rum som kallas Mellanrummet. Detta rum och det samtal som hölls där i februari 2018 var mitt första möte med Åbo Akademi inför påbörjandet av min tjänst som postdoc-forskare och det är bara ett av oceaner av samtal som förts i detta rum. Det används inte minst för seminarier.

Företeelsen ”mellanrummet” och dess dubbeltydighet intresserar och inspirerar mig. Själva ordet skulle kunna associeras med ett tomrum, ett väntrum bortom alla sammanhang där ingenting händer. Men ordet kan också associeras med ett rum för möten till vilka vi får bjuda in varandra – ett rum att inspireras, utmanas och utvecklas i – ett rum där lärande sker.

Rum för möten

”Mellanrummet” i dess senare bemärkelse är en bra målbild och forskar- och universitetssamhället ett avgörande sammanhang där dessa möten kan ske. En typ av värdefulla möten som kommer till mig i skrivande stund är mötena mellan forskare i olika länder. För mig som rört mig över landsgränsen mellan Sverige och Finland och verkat som forskare i båda länderna har värdet av dessa möten blivit extra tydligt. Det handlar då inte bara om direkt kunskapsutbyte, utan framför allt om att dra lärdomar av varandras kulturer och olika sätt att se på specifika ämnen och sätten att bedriva undervisning och forskning inom dem.

En annan typ av värdefulla möten är de som sker mellan forskare med olika ämnestillhörigheter. Tvärvetenskapliga forskningsseminarier som i metodologisk mening utmanar och tillför nya teoretiska perspektiv kan, vid sidan av respektive ämnes egna forskarseminarier, vara både meningsfullt och nyttigt.

Vidare ser jag ett värde i mötena mellan juniora och seniora forskare och mellan forskare/lärare och studenter. Idéer som legat till grund för min egen forskning har till stora delar väckts i möten med studenter på lektioner och seminarier och de tankar och reflektioner som delats där.

För mig som praktisk teolog har också mötet mellan akademi och kyrka ett stort värde, då perspektiv i teori och praxis kan brytas där och skärpa bilden av underliggande processer och faktiska förhållanden. Genom dessa möten möjliggörs också övning att kommunicera forskning lättfattligt, vilket är avgörande för att inte akademin ska verka i slutna rum.

Biblioteket som sinnebild

I Corona-tider då resor och konferenser ställs in blir det, ifråga om möten, slutligen extra tydligt att biblioteket med dess digitala resurser spelar en viktig roll. Även om det här inte främst handlar om mellanmänskliga möten framträder biblioteket likafullt som en sinnebild för mellanrummet, med tanke på de många perspektiv som genom böckerna kan brytas mot varandra.

För att främja det konstruktiva mellanrummet behöver vi vara öppna och generösa i betydelsen att vi ger varandra access till våra respektive sammanhang.

Marie Rosenius