Post doc-forskare


Carl Johan Berglund, TD, docent,
Postdokforskare i exegetik


Jag disputerade 2019 på en avhandling om Herakleons kommentar till Johannesevangeliet från 100-talet, som nu har givits ut som monografi på Mohr Siebecks förlag. Sedan dess har min forskning kretsat dels kring genrefrågor i tidig kristen litteratur, särskilt hur evangeliernas genretillhörighet ter sig i relation till samtida litteratur, dels kring de många apokryfa berättelser om lärjungarna som cirkulerade från 100-talet och framåt. I mitt postdoc-projekt vid Åbo Akademi söker jag kombinera dessa två intressen genom att undersöka hur idealbilden av kristet lärjungaskap utvecklat sig inom genren tidigkristna apostlaberättelser.

Carl Johan Berglunds publikationer →

Martina Björkander, TD,
Postdokforskare i praktisk teologi


Hösten 2021 disputerade jag i Global kristendom med interreligiösa relationer vid Lunds Universitet. Min avhandling, A Rhythm that Connects my Heart with God: Worship, Ritual and Pentecostal Spirituality as Theology, baseras på fältarbete i Nairobi, Kenya och behandlar tillbedjans roll i pentekostal spiritualitet ur ett ritualteoretiskt och teologiskt perspektiv. I min postdoc-forskning kommer jag att fortsätta fördjupa mig i afrikansk pentekostalism men nu med fokus på folkmordet i Rwanda och dess efterdyningar. Både historiska, religionspsykologiska och teologiska aspekter kommer att undersökas för att ta reda på hur pentekostala kyrkor och enskilda förhållit sig till och påverkats av det trauma som drabbade ett helt folk.

Martina Björkanders publikationer →

Laura Hellsten, TD,
Teologisk etik med religionsfilosofi


År 2020 disputerade jag i systematisk teologi med avhandlingen Through the Bone and Marrow: Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe vid Åbo Akademi. I min postdoc-forskning kommer jag att leda projektet The Praxis of Social Imaginaries. Cosmologies, Othering and Liminality tillsammans med Lindsey Drury (Filosofiedoktor, Freie Universität Berlin). Detta projekt syftar till att skapa en plattform för transdisciplinära forskningssamarbeten som samtidigt utbildar forskare i vetenskapskommunikation och undersöker förhållandet mellan praxis och sociala föreställningsrymder vid läsning av medeltida reseskildringar. Projektet är format kring ett antal vinter- och sommarsymposier anordnade i samarbete med Nordiskt sommaruniversitet där forskare, konstnärer och aktivister tillsammans undersöker hur föreställningen om den andra, rasifiering och förhållandet till skapelsen förändras från tidiga medeltid till tidig modern tid. Vi ser fram emot att projektet både skapar ny kunskap och förverkligar konstnärliga samarbeten.

Laura Hellstens publikationer →

Chongpongmeren Jamir, TD,
Postdokforskare i kyrkohistoria


My research interest revolves around the cultural history of Christianity, particularly in modern India. I am interested in the interface of culture and religion and the semiotic value of rituals and artifacts in historiography. In my postdoctoral research at the Åbo Akademi University, I am looking at the religious and cultural experiences in the late nineteenth and early twentieth-century Christian revival movements in India. I am primarily interested in the meaning-making and the communal attitudes within which the revivals took place.

Chongpongmeren Jamirs publikationer →

Tidigare forskare:

Oskari Juurikkala, TD, ED, JD,
Postdokforskare i systematisk teologi


I min forskning kombinerar jag patristik och historisk teologi med nutida frågor i systematisk teologi. Jag disputerade i september 2019 i Rom med avhandlingen The Patristic and Medieval Metaphor of the Book of Nature. Jag arbetar nu med dess publicering och skriver en ny bok med titeln God’s Two Books i samarbete med min tidigare handledare Giuseppe Tanzella-Nitti. Förutom uppenbarelseteologi och allmän dogmatik är jag intresserad av grundläggande frågor gällande kristen etik. En annan dimension av min postdokforskning är idén om den naturliga lagen hos kyrkofäderna.

Oskari Juurikkalas publikationer →

Jakob Dahlbacka, TD, docent,
Projektforskare i kyrkohistoria


I min forskning intresserar jag mig främst för frågor rörande religiöst historiebruk, kulturellt/kollektivt minne samt minnets spatialitet och materialitet. För tillfället tar sig detta uttryck i forskning kring kyrkobyggnaders minnes- och meningsskapande funktion. Jag intresserar mig också för väckelseforskning ur ett kombinerat kyrkohistoriskt och samtidshistoriskt perspektiv. Härvidlag står det så kallade österbottniska bibelbältet och dess karakteristika i fokus.

Jakob Dahlbackas publikationer →

Marie Rosenius, TD,
Postdokforskare i praktisk teologi


Jag disputerade december 2015 vid Umeå universitet med avhandlingen Svenska kyrkan samma kyrka?: Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är ecklesiologi och liturgi samt teori- och metodfrågor relaterade till dessa båda fält. I nuvarande forskningsprojekt behandlas olika sätt att förstå delaktighet i gudstjänsten med en teoriarsenal hämtad från pedagogik, ecklesiologi och liturgisk teologi. Ett fokus i projektet är den moderna liturgiska rörelsen i västkyrkan som karaktäriserats av en ambition att främja lekfolkets delaktighet i gudstjänsten men samtidigt löpt parallellt med samhällsförändringar som modernisering, demokratisering och individualisering vilket påverkat sättet att ansluta sig till denna liturgiska vision. Ett syfte med projektet är att diskutera och problematisera implicita lärandeteorier och ecklesiologier i olika typer av forskning och delaktighetsstrategier och deras tänkbara konsekvenser för barn, liturgi och kyrka.

Marie Roseniuss publikationer →

Lotta Valve, TD,
Postdokforskare i gammaltestamentlig exegetik


Mina forskningsintressen rör sig kring de profetiska texterna i Gamla testamentet i allmänhet, och receptionshistorien av Jesajas och Malakis böcker i synnerhet. Ett annat område som jag intresserar mig för är de läsningsstrategier som antikens människor tillämpade på texter, och där särskilt tolkningen av gammaltestamentliga texter i Nya testamentet. I mitt projekt finansierat av Polin-institutet undersöker jag den exegetiska bakgrunden till uppkomsten av idén om en profetisk messiasgestalt i Andra templets judendom.

Lotta Valves publikationer →