Doktorander


Ilona Blumgrund, TM,
Doktorand i systematisk teologi


Mitt forskningsprojekt förenar systematisk teologi med ”forced migration studies”. I min doktorsavhandling undersöker jag konvertering till kristendomen. Jag koncentrerar mig på människor som kommer till Finland från muslimska länder som asylsökande och konverterar under sin asylprocess. Konvertering kan få följder för personers asylprocess, eftersom konvertering bort från islam kan utsätta konvertiten för förföljelse i hemlandet. I asylprocessen bedömer Migrationsverket konverteringens trovärdighet. I min avhandling behandlar jag även denna aspekt av fenomenet.

Jag närmar mig mitt forskningsfält genom analys av myndighetsdokument, till exempel asylbeslut, där konverteringens trovärdighet behandlas, och genom intervjuer med såväl asylsökande själva som andra parter som arbetar med temat. Jag analyserar materialet kvalitativt med speciellt intresse för teologiska och etiska teman som framträder ur materialet.

Mina forskningsintressen är religiös konvertering, asylsökning, mänskliga rättigheter och migration.

Ilona Blumgrunds publikationer →

Lise-Lotte Hellöre, ED, TM,
Postdoc-forskare i samhällsvetenskap och teologi, doktorand i praktisk teologi


I mitt forskningsprojekt, som är del av ett större tvärvetenskapligt projekt, knyter jag samman ekonomi, samhällsvetenskap och teologi för att förstå värdeskapande idag. Hurudant värde kan vi skapa som inte är ekonomiskt? Speciellt tittar jag på diakonins kontakt till skyddshem inom Borgå stift: hjälper diakonin dessa klienter som verkligen är utsatta i samhället, och hur ser i så fall detta samarbete ut? Syftet är att diskutera kyrkan som välfärdsaktör och tjänsteproducent i vårt samhälle och huruvida diakonin får erkännande för det jobb man gör. I bästa fall kan studien utmynna i en modell där såväl kyrkan, samhället och framför allt den våldsdrabbade individen kan nå en bättre position, en win-win-win-situation. Då har man åstadkommit en värdeökning för alla intressenter, en värdeökning som också kan vara finansiell, men som inte primärt drivs av det målet.

Lise-Lotte Hellöres publikationer →

Sara Högberg, TM,
Doktorand i praktisk teologi


Att vara en menstruerande kristen kvinna i västvärlden innebär att leva med sin menstruationscykel och sin religiösa erfarenhet i en miljö av flera olika berättelser om kvinnor, kroppar och kristendom. I min avhandling belyser jag den här komplexa erfarenhetsvärlden genom att undersöka skärningspunkten mellan menstruationscykel och religiositet. Forskningsprojektet är utformat som en fallstudie i finlandssvensk protestantisk kontext, där kvinnors levda erfarenheter står i fokus. Jag jobbar empiriskt med intervjuer och andra innovativa och vardagsnära metoder för att gå på djupet i informanternas erfarenheter och även komma åt forskningsämnets cykliskhet. Syftet med min forskning är att bidra till en utvidgad förståelse för hur menstruationscykeln och religiös livstolkning samspelar.

Sara Högbergs publikationer →

Simon Johansson, TM,
Doktorand i gammaltestamentlig exegetik


Det forskningsprojekt jag får möjlighet att ägna mig åt sker i skärningspunkten mellan tre spännande områden: Jesajaboken, pneumatologi och receptionshistoria. Jag studerar hur texter i Jesajaboken som tar upp Guds/YHWH:s ande (t.ex. Jes 11:1–5; 42:1–4; 61:1ff.) har tagits emot, översatts, tolkats och använts i tidiga kristna och judiska kontexter fram till och med det andra århundradet e.Kr. Syftet är bland annat att öka kunskapen kring hur tidig kristen och judisk pneumatologi utvecklades, samt att visa på vilka sätt de kristna tolkningarna är beroende av tidigare judiska tolkningar. Mitt arbete är en del av ett större projekt: Jesaja i gränslandet mellan judiskt och kristet, som du kan läsa mer om här.

Simon Johanssons publikationer →

Mikael Nilsson,
Doktorand i systematisk teologi


Mina forskningsintressen rör främst offentlig teologi, teologisk antropologi, social ohälsa, läkande och mobbning i arbetslivet. I min forskning utvecklar jag ett systematisk-teologiskt bidrag till det ämnesöverskridande forskningsfält som behandlar mobbning i arbetslivet.

Projektet syftar till att utveckla ny förståelse av den ohälsa som kan följa av social exkludering, och därigenom föreslå riktlinjer för ändamålsenliga läkeprocesser för utsatta människor. I min undersökning kommer människor som utsatts för mobbning i arbetslivet att komma till tals angående sina erfarenheter genom insamlade berättelser och intervjuer. Jag tar därtill hjälp av teologiska resurser för att utveckla en fördjupad förståelse av erfarenheter av social ohälsa och läkande. I detta sammanhang aktualiseras teologiska perspektiv på bl.a. människans relationalitet, sårbarhet/läkbarhet, utsatthet för synd, minnen och berättelser.

Mikael Nilssons publikationer →

Daniel Mladenovic, TM,
Doktorand i kyrkohistoria


Mitt forskningsprojekt studerar monarkins maktanspråk och kommunikation med avsikt att beskriva hur kungamakten får innehåll och form i två olika protestantiska traditioner under perioden år 1780–1830. Konkret så behandlas hur monarkins maktlegitimering konstrueras och förmedlas till befolkningen via kyrkan i Sverige och Storbritannien i en tid då nya idéströmningar och frihetsinspirerade ideal utmanar rådande religiösa och politiska traditioner. Med detta söker avhandlingen konkretisera i vilken grad de anglikanska och evangeliskt lutherska kyrkorna skiljer sig åt, utifrån sina respektive protestantiska traditioner, i sin roll att legitimera monarkin i ett rum där monarki och undersåte är i ständig förhandling.


Tidigare doktorander:

Bild: Satu Karmavalo

Topias Tanskanen, TM,
Doktorand i gammaltestamentlig exegetik


Mitt forskningsprojekt handlar om den tidiga judiska receptionen av Jakobberättelsen som finns i Genesis. I synnerhet forskar jag i hur Jakobtraditionen i Genesis har mottagits, använts och tolkats i Jubileerboken (c. 150 f.Kr.), hos Filon av Alexandria och Flavius Josefus. Speciellt lägger jag tyngd på receptionen Jakob har med Abrahamvälsignelsen (Gen. 12:3) och hur Deuteronomium har påverkat tolkningen av Jakobtraditionerna och således också tolkningen av Abrahamvälsignelsen.

Jag bedriver forskningen i anslutning till UNIPAR-projektet (= Between Universalism and Particularism: The Reception of Abraham and Jacob Stories in Jewish and Christian Writings), SRB (=Studies in the Reception History of the Bible) och OTSEM (= Old Testament Studies: Epistemologies and Methods) nätverken.

Topias Tanskanens publikationer →

Bild: Satu Karmavalo

Johannes Huhtinen, FD,
Doktorand i kyrkohistoria


Mitt forskningsprojekt kretsar kring religions- och kulturhistoria i det tidigmoderna Storbritannien. Min tidigare forskning har jag ägnat åt de tankemässiga konsekvenserna av den protestantiska reformationen både på ett lokalt och litterärt plan. Rent allmänt är jag intresserad av kristendomens historia i den atlantiska traditionen, men mitt forskningsintresse begränsar sig till frågor kring idéhistoria, minnesforskning och historiografi ur ett nationellt men också internationellt perspektiv.

För tillfället undersöker jag reformationens skriftkultur i England under sent 1500-tal. Jag gör det genom att kontextualisera en betydande litterär tvekamp som fördes mellan reformationens och motreformationens skriftställare. Forskningens tyngdpunkt ligger på de historiska verk som skrevs av John Foxe – en av de mest framstående protestantiska författarna under denna tid – och närmare bestämt på de uppfinningsrika narrativa strategier han använde sig av i sina texter. Mitt primära syfte är att blottlägga hur John Foxe åter-berättade den post-bibliska historien.

Johannes Huhtinens publikationer →

Bild: Satu Karmavalo

Niklas Antonsson, TM,
Doktorand i kyrkohistoria


Mina forskningsintressen rör främst tidig modern kyrkohistoria med fokus på prästernas roll och betydelse för både kyrka och samhälle. I min doktorsavhandling undersöker jag hur prästerskapets samtids- samhällssyn kommer till uttryck i söndags- och helgdagspredikningar hållna i det svenska riket åren 1680–1770. Mer konkret ser jag närmare på hur prästerna i sin förkunnelse närmade sig föreställningar om familj, kyrka och överhet. Avhandlingen bygger på både ett otryckt och tryckt källmaterial och strävar efter att förklara både kontinuitet och förändring i prästerskapets undervisning. Materialet analyseras kvalitativt med hänsyn till olika typer av utsagor i predikningarna.

Niklas Antonssons publikationer →

Bild: Satu Karmavalo

Mikael Nouro, FM, TM,
Doktorand i gammaltestamentlig exegetik


Predikarens bok i Gamla testamentet är en i många avseenden säregen skrift. I boken kan man skönja en brytning med en tidigare visdomstradition, bland annat vad beträffar traditionella uppfattningar om vedergällning och upprättelse av det onda och det goda. I min avhandling undersöker jag framför allt den hellenistiska filosofins inflytande på boken, speciellt beträffande Predikarens syn på döden. Avsikten är att närma sig Predikarens teologiska/filosofiska tänkande utgående från två olika synvinklar: den traditionella hebreiska visdomsteologin, med dess främreorientaliska bakgrund, och den hellenistiska filosofin och undersöka Predikarens bejakande respektive avståndstagande av dessa. I avhandlingen analyseras begreppsliga och tematiska paralleller med den hellenistiska filosofin, samt hur dessa fungerar i bokens struktur som helhet.

Mikael Nouros publikationer →

Bild: Satu Karmavalo

Laura Brännkärr-Väänänen, TM,
Doktorand i systematisk teologi


Mitt avhandlingsarbete placeras bäst inom livsåskådningsforskningen. Som en del av ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt om vaccinattityder studerar jag hurdana kunskapsmässiga och existentiella övertygelser och värderingar som hänger ihop med olika attityder till vaccin. I detta sammanhang blir frågor kring kunskap, sanningsanspråk och tolkningsföreträden särskilt viktiga. I projektet samlas ett omfattande empiriskt material in som jag, utifrån min specifika frågeställning, kommer att förankra inom ett livsåskådningsteoretiskt ramverk.

Laura Brännkärr-Väänänens publikationer →