Doktorander

Niklas Antonsson, TM,

doktorand i kyrkohistoria

 

Mina forskningsintressen rör främst tidig modern kyrkohistoria med fokus på prästernas roll och betydelse för både kyrka och samhälle. I min doktorsavhandling undersöker jag hur prästerskapets samtids- samhällssyn kommer till uttryck i söndags- och helgdagspredikningar hållna i det svenska riket åren 1680–1770. Mer konkret ser jag närmare på hur prästerna i sin förkunnelse närmade sig föreställningar om familj, kyrka och överhet. Avhandlingen bygger på både ett otryckt och tryckt källmaterial och strävar efter att förklara både kontinuitet och förändring i prästerskapets undervisning. Materialet analyseras kvalitativt med hänsyn till olika typer av utsagor i predikningarna.

Niklas Antonssons publikationer →

Laura Brännkärr-Väänänen, TM,

doktorand i systematisk teologi

 

Mitt avhandlingsarbete placeras bäst inom livsåskådningsforskningen. Som en del av ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt om vaccinattityder studerar jag hurdana kunskapsmässiga och existentiella övertygelser och värderingar som hänger ihop med olika attityder till vaccin. I detta sammanhang blir frågor kring kunskap, sanningsanspråk och tolkningsföreträden särskilt viktiga. I projektet samlas ett omfattande empiriskt material in som jag, utifrån min specifika frågeställning, kommer att förankra inom ett livsåskådningsteoretiskt ramverk.

Laura Brännkärr-Väänänens publikationer →

Mikael Nouro, FM, TM,

doktorand i gammaltestamentlig exegetik

 

Predikarens bok i Gamla testamentet är en i många avseenden säregen skrift. I boken kan man skönja en brytning med en tidigare visdomstradition, bland annat vad beträffar traditionella uppfattningar om vedergällning och upprättelse av det onda och det goda. I min avhandling undersöker jag framför allt den hellenistiska filosofins inflytande på boken, speciellt beträffande Predikarens syn på döden. Avsikten är att närma sig Predikarens teologiska/filosofiska tänkande utgående från två olika synvinklar: den traditionella hebreiska visdomsteologin, med dess främreorientaliska bakgrund, och den hellenistiska filosofin och undersöka Predikarens bejakande respektive avståndstagande av dessa. I avhandlingen analyseras begreppsliga och tematiska paralleller med den hellenistiska filosofin, samt hur dessa fungerar i bokens struktur som helhet.

Mikael Nouros publikationer →

Topias Tanskanen, TM,

doktorand i gammaltestamentlig exegetik

 

Mitt forskningsprojekt handlar om den tidiga judiska receptionen av Jakobberättelsen som finns i Genesis. I synnerhet forskar jag i hur Jakobtraditionen i Genesis har mottagits, använts och tolkats i Jubileerboken (c. 150 f.Kr.), hos Filon av Alexandria och Flavius Josefus. Speciellt lägger jag tyngd på receptionen Jakob har med Abrahamvälsignelsen (Gen. 12:3) och hur Deuteronomium har påverkat tolkningen av Jakobtraditionerna och således också tolkningen av Abrahamvälsignelsen.

Jag bedriver forskningen i anslutning till UNIPAR-projektet (= Between Universalism and Particularism: The Reception of Abraham and Jacob Stories in Jewish and Christian Writings), SRB (=Studies in the Reception History of the Bible) och OTSEM (= Old Testament Studies: Epistemologies and Methods) nätverken.

Topias Tanskanens publikationer →

Johannes Huhtinen, FD

doktorand i kyrkohistoria

 

Mitt forskningsprojekt kretsar kring religions- och kulturhistoria i det tidigmoderna Storbritannien. Min tidigare forskning har jag ägnat åt de tankemässiga konsekvenserna av den protestantiska reformationen både på ett lokalt och litterärt plan. Rent allmänt är jag intresserad av kristendomens historia i den atlantiska traditionen, men mitt forskningsintresse begränsar sig till frågor kring idéhistoria, minnesforskning och historiografi ur ett nationellt men också internationellt perspektiv.

För tillfället undersöker jag reformationens skriftkultur i England under sent 1500-tal. Jag gör det genom att kontextualisera en betydande litterär tvekamp som fördes mellan reformationens och motreformationens skriftställare. Forskningens tyngdpunkt ligger på de historiska verk som skrevs av John Foxe – en av de mest framstående protestantiska författarna under denna tid – och närmare bestämt på de uppfinningsrika narrativa strategier han använde sig av i sina texter. Mitt primära syfte är att blottlägga hur John Foxe åter-berättade den post-bibliska historien.

Johannes Huhtinens publikationer →

Fotot på Ilona: Åbo Akademis bildbank

Övriga foton: Satu Karmavalo

Ilona Silvola, TM

doktorand i systematisk teologi

Mitt forskningsprojekt förenar systematisk teologi med ”forced migration studies”. I min doktorsavhandling undersöker jag konvertering till kristendomen. Jag koncentrerar mig på människor som kommer till Finland från muslimska länder som asylsökande och konverterar under sin asylprocess. Konvertering kan få följder för personers asylprocess, eftersom konvertering bort från islam kan utsätta konvertiten för förföljelse i hemlandet. I asylprocessen bedömer Migrationsverket konverteringens trovärdighet. I min avhandling behandlar jag även denna aspekt av fenomenet.

Jag närmar mig mitt forskningsfält genom analys av myndighetsdokument, till exempel asylbeslut, där konverteringens trovärdighet behandlas, och genom intervjuer med såväl asylsökande själva som andra parter som arbetar med temat. Jag analyserar materialet kvalitativt med speciellt intresse för teologiska och etiska teman som framträder ur materialet.

Mina forskningsintressen är religiös konvertering, asylsökning, mänskliga rättigheter och migration.

Ilona Silvolas publikationer →